[:ca] Per explicar la meditació primer cal comprendre allò que no és. La meditació no és pensar, ni un exercici de reflexió, ni tan sols un tipus de concentració; no […]

[:ca]

monk-555391_1920Per explicar la meditació primer cal comprendre allò que no és. La meditació no és pensar, ni un exercici de reflexió, ni tan sols un tipus de concentració; no és un trànsit hipnòtic, ni un ritual; no és res forçat ni sintètic. De fet, no podem parlar de la meditació sinó de les meditacions, ja que hi ha una important quantitat de mètodes que es proposen com a meditació. En realitat meditar no és fer alguna cosa, sinó que és quelcom que succeeix en un estat receptiu i obert, traslladant-nos de forma natural al present. En general, tot allò que podem anomenar meditació és un mètode que es caracteritza per generar un cert aquietament mental, que en última instància ens ajuda a un autèntic autoconeixement de la nostra naturalesa. És la resposta a la pregunta “Qui sóc jo? ”Es diu que la ment sempre està preguntant i en la meditació només hi ha respostes. És un procés que condueix a un estat d’unió d’un amb l’entorn. En la majoria de les meditacions hom aprèn a adonar-se, d’una forma directa i viva, del que està passant en el seu interior i com es relaciona això amb el que passa a l’exterior.

Millora de la salut i el benestar

Encara que no és el seu objectiu, la meditació afavoreix de forma evident la salut i el benestar, motiu pel qual actualment algunes branques de la psicologia i de la medicina han centrat la seva atenció també en les tècniques de la meditació, algunes de les quals tenen segles d’antiguitat. Així mateix, s’han realitzat diferents estudis que demostren de forma evident que la meditació augmenta l’atenció, fomenta la salut, minimitza l’estrès, desenvolupa la creativitat i augmenta les emocions positives tals com l’empatia, la paciència, l’alegria i l’amor. S’ha pogut observar que durant la meditació hi ha una disminució del consum d’oxigen, canvis bioquímics, sincronització de les ones cerebrals, descens del ritme cardíac i descens de la pressió arterial de cara als hipertensos. Aquells que la practiquen assíduament veuen com l’ansietat disminueix; la depressió i neurosi troben milloria; els reflexes augmenten; les síndromes d’abstinència degut a estats de dependència com el tabac, l’alcohol o les drogues disminueixen; el rendiment acadèmic millora notablement; la productivitat augmenta i el sistema immunològic resulta afavorit. Finalment, cal tenir en compte que l’èxit en els assoliments no ve determinat per cap capacitat en especial sinó per la pràctica seriosa i constant d’un mètode apropiat que està a l’abast de tots.

[:es]

monk-555391_1920Para explicar la meditación primero hay que comprender aquello que no es. La meditación no es pensar, ni un ejercicio de reflexión, ni siquiera un tipo de concentración; no es un
tráfico hipnótico, ni un ritual; no es nada forzado ni sintético. De hecho, no podemos hablar de la meditación sino de las meditaciones, ya que hay una importante cantidad de métodos
que se proponen como meditación. En realidad meditar no es hacer alguna cosa, sino que es algo que sucede en un estado receptivo y abierto, trasladándonos de forma natural al presente. En general, todo aquello que podemos nombrar meditación es un método que se caracteriza por generar un cierto aquietamiento mental, que en última instancia nos ayuda a un auténtico autoconocimiento de nuestra naturaleza. Es la respuesta a la pregunta “Quien soy jo? “Es dice que la mente siempre está preguntando y en la meditación sólo hay respuestas. Es un proceso que conduce a un estado de unión de uno con el entorno. En la mayoría de las meditaciones se aprende a darse cuenta de lo que está pasando en su interior y como se relaciona eso con lo que pasa en el exterior, de una forma directa y viva.

Mejora de la salud y el bienestar

Aunque no es su objetivo, la meditación favorece de forma evidente la salud y el bienestar, motivo por el cual actualmente algunas ramas de la psicología y de la medicina han centrado su atención también en las técnicas de la meditación, algunas de las cuales tienen siglos de antigüedad. Asimismo, se han realizado diferentes estudios que demuestran de forma evidente que la meditación aumenta la atención, fomenta la salud, minimiza el estrés, desarrolla la creatividad y aumenta las emociones positivas tales como la empatía, la paciencia, la alegría y el amor. Se ha podido observar que durante la meditación hay una disminución del consumo de oxígeno, cambios bioquímicos, sincronización de las ondas cerebrales, descenso del ritmo cardíaco y descenso de la presión arterial de cara a los hipertensos. Aquéllos que la practican asiduamente ven cómo la ansiedad disminuye; la depresión y neurosis encuentran mejoría; los reflejos aumentan; el síndrome de abstinencia debido a estados de dependencia como el tabaco, el alcohol o las drogas disminuyen; el rendimiento académico mejora notablemente; la productividad aumenta y el sistema inmunológico resulta favorecido. Finalmente, hace falta tener en cuenta que el éxito en las consecuciones no viene determinado por ninguna capacidad en especial sino por la práctica seria y constando de un método apropiado que está al alcance de todos.

[:]

Leave a comment

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

×